Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Marți, 15 Iunie 2021
A+ R A-

Hotărâri ale Consiliului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2021

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
27-05-202160privind aprobare PLAN URBANISTIC ZONAL pentru “PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE” în oraş Geoagiu, sat Aurel Vlaicu, jud. Hunedoara, beneficiar: S.C BITCO SOFT S.R.L., CUI RO 16542822primar
27-05-202159privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT orașul Geoagiu în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA,,primar
27-05-202158privind aprobarea plăţii, în calitate de membru, a unei contribuții de 0,34 lei/locuitor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestionare al Deșeurilor”, județul Hunedoara pentru elaborarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciilor de operare ale SMID, județul Hunedoara și a caietelor de sarciniprimar
27-05-202157privind aprobarea cantității de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificareprimar
27-05-202156privind aprobarea Devizului General actualizat pentru investiţia “Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. Hunedoara”primar
27-05-202155privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Geoagiuprimar
27-05-202154privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022primar
27-05-202153privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022primar
27-05-202152privind anularea obligațiilor bugetare și scăderea din evidența contabilă a debitorului Composesoratul Bozeș, asociație radiată din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Orăștieprimar
27-05-202151privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020primar
27-05-202150privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2020primar
27-05-202149privind aprobarea preluării din administrarea Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu a autoturismului LOGAN, cu nr. de înmatriculare HD 06 KNTprimar
27-05-202148privind solicitarea adresată ministrului educației naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului teren și construcție, înscris în CF 63856 Geoagiuprimar
27-05-202147privind aprobarea fondurilor necesare achiziționării de cărți pentru acordarea de premii elevilor cu rezultate bune la învățătură la sfârșitul anul școlar 2020/2021primar
27-05-202146privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Bogdan Petru - Tiberiuprimar
20-04-202145privind trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public al orasului primar
20-04-202144privind desemnarea reprezentantului orasului Geoagiu si mandatarea acestuia pentru a vota in Adunarea Generala a Actionarilor la SC Serviciul Public SA Geoagiuprimar
20-04-202143privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2021, datorată de orasul Geoagiu, judetul Hunedoara la asociaţiile în care are calitate de membruprimar
20-04-202142privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice al oraşului Geoagiu pe anul 2021primar
20-04-202141privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2021primar
20-04-202140privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2021primar
20-04-202139privind aprobarea participării UAT Orașul Geoagiu în cadrul ” Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) primar
20-04-202138privind modificarea Contractului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al ORAȘULUI GEOAGIU nr. 3/98/28.02.2019primar
20-04-202137privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 324 mp, proprietatea privată a orașului Geoagiu, înscris în CF 60689 Geoagiu, către proprietarii construcției edificate pe acest terenprimar
20-04-202136privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din orasul Geoagiuprimar
20-04-202135privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru trimestrul Ial anului 2021 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiprimar
20-04-202134privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai - iulie 2021 primar
29-03-202133privind aprobarea trecerii terenului înscris în CF 60739 Geoagiu din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a orașului Geoagiuprimar
29-03-202132privind trecerea unor imobile din domeniul privat in domeniul public al orasului Geoagiu primar
29-03-202131privind scoaterea din funcţiune și casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar, din proprietatea privată a oraşului Geoagiuprimar
29-03-202130privind stabilirea ca fiind inoportună înființarea unor activități în cadrul serviciului public de salubrizare din orașul Geoagiuprimar
29-03-202129privind aprobarea vânzării directe a unor loturi de teren, proprietatea privată a orașului Geoagiu, către proprietarii construcțiilor edificate pe aceste terenuriprimar
29-03-202128privind stabilirea cuantumului unei burse si a numărului burselor care se vor acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Geoagiu, în semestrul II al anului școlar 2020 - 2021primar
29-03-202127privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să beneficieze de reducerea cu 50% a impozitelor și taxelor locale, conform OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioareprimar
29-03-202126privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare incluzând costurile C.M.I.D. Bârcea Mare și transfer actualizate.primar
29-03-202125privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al instituțiilor, serviciilor și direcțiilor publice din subordinea Consiliului Local Geoagiuprimar
29-03-202124privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiuprimar
29-03-202123privind modul de întocmire, completare și ținere la zi a registrului agricol primar
17-02-202122privind inventarierea anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Geoagiuprimar
17-02-202121privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al orașului Geoagiu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020primar
28-01-202120privind aprobarea tarifului anual pentru serviciul de acces la conducta de apă brută a sistemului public de alimentare cu apă potabilă din satul Bozeșprimar
28-01-202119privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor parcele de teren din proprietatea privată a orașului Geoagiuprimar
28-01-202118privind modificarea componenței Comisiei Sociale de Analiza si Solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL si a Comisiei Sociale de Analiza si Solutionare a contestatiilor privind analiza cererilor de atribuire a locuintelor pentru tineri, construite prin ANL, in baza Legii nr. 152/1998primar
28-01-202117privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Geoagiu si ai comunitatii locale în cadrul Comitetul Director și aprobarea organigramei si statului de funcții al Clubului Sportiv ”Gloria” al oraşului Geoagiuprimar
28-01-202116privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Geoagiu și al Direcției de Asistență Socială Geoagiuprimar
28-01-202115privind constituirea fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, pentru terenurile cu vegetație forestieră proprietatea orașului Geoagiuprimar
28-01-202114privind aprobarea cantitatii de lemn care va fi exploatată din pădurea proprietate publică a oraşului Geoagiu şi stabilirea modului de valorificareprimar
28-01-202113privind aprobarea volumului de masă lemnoase prevăzut a se recolta în anul 2021 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Geoagiuprimar
28-01-202112privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase, care se valorifică din fond forestier proprietate publică a oraşului Geoagiuprimar
28-01-202111privind aprobarea reducerii capitalului social la SC Serviciul Public SA Geoagiuprimar
28-01-202110privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al orasului Geoagiu, aprobat prin HCL Geoagiu nr. 1/31.01.2020primar
28-01-20219privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2021, pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare primar
28-01-20218privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată in semestrul II al anului 2020primar
28-01-20217privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiprimar
28-01-20216privind desemnarea reprezentantului Orașului Geoagiu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” primar
28-01-20215privind aprobarea reţelei unităţilor şcolare de pe raza oraşului Geoagiu în anul şcolar 2021/2022primar
28-01-20214privind avizarea contractului-cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Hunedoara și a încheierii acestuia între ADI S.I.G.D. Hunedoara și diferite organizații de preluare a responsabilității (OIREP)primar
28-01-20213privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Geoagiuprimar
28-01-20212privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Branea Petru - Remusprimar
28-01-20211privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie - aprilie 2021 primar

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 8,30-16,30
Marți : 8,30-16,30
Miercuri : 8,30-16,30
Joi : 8,30-18,30
Vineri : 8,30-16,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech