Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Duminică, 25 Februarie 2024
Primăria orașului Geoagiu
Primăria orașului Geoagiu-Colegiul Tehnic Agricol "Alexandru Borza"
Primăria orașului Geoagiu - termele romane, izvorul termal și drumul roman
Primăria orașului Geoagiu - casa memorială Aurel Vlaicu și bustul marelui aviator
A+ R A-
Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina ORAȘULUI GEOAGIU Powered By GSpeech
Ședințele Consiliului Local pot fi urmărite în direct(live) în ziua ședinței începând cu ora de la care are loc ședința pe
Pagina oficială de Facebook a CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI GEOAGIU

Înregistrările ședințelor le găsiți ulterior și în lista cu Procesele verbale de ședință
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Bugetul local pe anul 2024 -initial- la data de 17/02/2024
Bugetul Clubului Sportiv Gloria Geoagiu pe anul 2024 -initial- la data de 17/02/2024
Anunț examen de promovare în grad profesional pentru personal contractual
Anunț examen de promovare în grad profesional pentru funcțonarii publici
Convocarea Consiliului local al oraşului Geoagiu, în şedinţă extraordinară, de îndată, pentru data de 17.02.2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a:
- Proiectului de hotărâre nr. 27 / 2024 privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Geoagiu pentru anul 2024
Încheiere civilă nr.206/CC/2024 privind validarea mandatului de consilier local al domnului BORZA NICOLAE
ANUNT COLECTARE DEEE-uri
Ce înseamnă #DEEE?
Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic, baterii portabile, corpuri de iluminat, care nu mai sunt utilizate, intră în categoria DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice) și trebuie reciclate. Practic colectăm și reciclăm aproape tot ce se bagă în priză sau funcționează cu baterii.
Anunț privind încasarea taxei de salubrizare în luna FEBRUARIE 2024

Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a:
- Proiectului de hotărâre nr. 16 / 2024 privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2024.

REȚELE ELECTRICE BANAT S.A. (Anterior denumita E-DISTRIBUȚIE BANAT S.A.) anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare rețele de distribuție in Orașul Geoagiu, Geoagiu Bai si localitățile: Aure! Vlaicu, Bozes, Cignutu, Homorod, Mertnezeu-Valeni, Renghet, Poienari si Văleni” propus a fi amplasat pe domeniul public al orașului Geoagiu, satele Aurel Vlaicu, Bozeș, Cigmău, Homorod, Mermezeu-Văleni, Renghet, Poienari și Văleni.
GRAFIC COLECTARE DEȘEURI IANUARIE-MARTIE 2024
PLAN DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE AL ORAȘULUI GEOAGIU
ANUNȚ Mediu - fose septice
Anunț privind încasarea taxei de salubrizare în luna DECEMBRIE 2023
Anunț privind colectarea deșeurilor periculoase
TARIFE SERVICII SILVICE PENTRU CONTRACTE DE ADMINISTRAREA PĂDURILOR SI CONTRACTE DE PAZA PĂDURE PENTRU ANUL 2024 pentru suprafețe de fond forestier mai mari de 30 ha
ANUNȚ program cu publicul la Compartimentul CADASTRU
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a:
- proiectului de hotărâre nr. 171/2023 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului local aferent orașului Geoagiu și localităților aparținătoare
- proiectului de hotărâre nr. 172/2023 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General şi a Regulamentului local aferent Stațiunea Geoagiu Băi
VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE - Legea 196/2016 ( CERERE, FORMULAR CONSIMȚĂMÂNT, ACTE NECESARE, PLIANTE INFORMATIVE)
Grafic colectare deșeuri lunile noiembrie-decembrie 2023
ANUNT PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE 2023 -2024
Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a:
PROIECTULUI DE D I S P O Z I T I E nr. 630/ 2023 privind aprobarea Planului propriu de dezvoltare a serviciului social Unitatea de Ingrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din orașul Geoagiu, pe o perioada de 5 ani
INSTRUCȚIUNI PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR
INFORMARE PRIVIND COLECTAREA/ELIMINAREA DEȘEURILOR REZULTATE DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂRI
HARTA - Arii protejate UAT Geoagiu
Arii protejate(Lista)
Situația gestionarilor fondurilor cinegetice din județul HUNEDOARA privind identitatea acestora
Fișa fondului de vânătoare
HOTĂRÂRE nr. 3 din 4 ianuarie 2023 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia
GRAFIC COLECTARE DEȘEURI - OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2023
H O T Ă R Â R E A nr. 1/2023 Privind înaintarea propunerilor de validare și de emitere a titlurilor de proprietate în temeiul prevederilor art. 27 alin.2Al din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 123/2023
D I S P O Z I T I A nr. 454 / 2023 privind stabilirea unor măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative la nivelul administraţiei publice locale din orașul Geoagiu, judetul Hunedoara
ANUNȚ : Conform, LEGii nr. 123 din 15 mai 2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pana la data de 20 noiembrie 2023 se pot depune cereri la primărie, in vederea obținerii titlului de proprietate pentru persoanele fizice in următoarele condiții:
Deținătorii sau moștenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:
a) dacă deținătorii sau moștenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;
b) pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c) terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.
RAPORT privind starea economico-socială a Oraşului Geoagiu, modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local Geoagiu şi raportul privind inventarul domeniului public şi privat al oraşului - pe anul 2022
ANUNȚ : CLUB DE ROBOTICĂ
Informare privind obligațiile deținătorilor de câini
ANUNȚ: In ultima zi lucratoare din fiecare luna incasarile si relațiile cu publicul la biroul impozite si taxe se efectuează pana la ora 10.
Procedură de sistem : comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale
Impozitul pe clădiri - Ghid ilustrativ
Cum plătim impozitul pe clădire - Ghid ilustrativ


Mai multe anunțuri

Ultimele hotărâri ale Consilului local/Dispoziții ale Primarului
            Pentru mai multe hotărâri consultaţi arhiva
Procese verbale ale Ședințelor Consiliului Local
Dispoziții ale Primarului

HCL nr.26 din 17/02/2024 - privind stabilirea situației juridice referitoare la imobilul având destinația de drum public care aparține domeniului public al orașului Geoagiu și însușirea documentației cadastrale aferente acestuia
HCL nr.25 din 17/02/2024 - privind actualizarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Geoagiu
HCL nr.24 din 17/02/2024 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Gloria al orașului Geoagiu pe anul 2024
HCL nr.23 din 17/02/2024 - privind aprobarea bugetului local al orasului Geoagiu pe anul 2024
HCL nr.22 din 09/02/2024 - privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al orasului Geoagiu a terenului în suprafață de 1390 mp și însușirea documentației cadastrale aferente acestuia

Sănătate

sanatate 
                  MEDICI DE FAMILIE:

     Dr. Cazan Sorin – tel: 0254.248.269,

     

  FARMACII:

   HELP NET  -Geoagiu , tel. 0744.530.347

 

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GEOAGIUwww.sanatoriulgeoagiu.ro

bannerantidrog

C.Romanilor nr.141 Geoagiu 335400
E-mail: primaria @ geoagiu.ro
Tel.: 0254248880; Fax: 0254248881

Program de lucru cu publicul

Luni : 7,30-16,00
Marți : 7,30-16,00
Miercuri : 7,30-16,00
Joi : 7,30-16,00
Vineri : 7,30-13,30


Acest site folosește cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies
Aflați mai multe despre politica de confidențialitate a datelor.

bannerschengen

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech